Algemene voorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van webXpressions, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en webXpressions.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 een overeenkomst komt tot stand door de online-bestelling door de opdrachtgever op de website van webXpressions en aanvaarding van de bestelling door webXpressions. De aanvaarding door webXpressions geschiedt door toezending van een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

3.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door webXpressions opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief BTW.

3.2 webXpressions is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een kennisgeving per e-mail aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door webXpressions aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

3.3 De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.

3.4 Bij gebreke van tijdige betaling is webXpressions gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4. Termijnen

4.1 Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen webXpressions aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

4.2 In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever webXpressions schriftelijk aan te manen, waarbij aan webXpressions alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat webXpressions overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan ? 2.500,00.

5.2 webXpressions zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

5.3 onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.

5.4 verlies van gegevens.

5.5 iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

5.6 webXpressions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.

5.7 webXpressions zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan webXpressions niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de electriciteitsvoorziening aan webXpressions.

Artikel 7. Privacy

7.1 webXpressions onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij webXpressions hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Forumkeuze en toepasselijk recht

8.1 Op iedere overeenkomst tussen webXpressions en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

8.2 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door webXpressions gedane offertes en met webXpressions gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van webXpressions.

II HOSTING EN DOMEINREGISTRATIE

Artikel 1. Onderwerp

1.1 webXpressions biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:

a. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina?s. webXpressions stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden;

b. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van webXpressions met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet;

c. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is; d. Het leveren van gebruiksondersteuning.

Artikel 2. Domeinnaamregistratie

2.1 webXpressions zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).

2.2 Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beë©®digd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal webXpressions alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Artikel 3. Verplichtingen afnemer

3.1 Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van webXpressions geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

3.2 de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

3.3 geen porno openbaar maken of verspreiden;

3.4 geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;

3.5 geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;

3.6 geen informatie met een erotische inhoud verspreiden;

3.7 niet sexueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;

3.8 niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;

3.9 zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;

3.10 verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijven van de vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en/of dataverkeer. Bij overschrijding is webXpressions bevoegd bestanden te verwijderen en/of de toegang tot de hosting-dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van webXpressions uit voortvloeit.

3.11 zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij webXpressions;

3.12 zich niet bezighouden met het verzenden van e-mail en/of het in nieuwsgroepen op het internet posten van berichten waarvan afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat de geadresseerden hierop geen prijs stellen;

3.13 geen virussen verspreiden;

3.14 niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van webXpressions wordt verhinderd of kan worden verhinderd, bijvoorbeeld door het uploaden en/of uitvoeren van bots, background processen, scripts welke een loop (oneindig proces) veroorzaken of scripts die bovengemiddeld veel servercapaciteit in beslag nemen of onveilig zijn waardoor bijvoorbeeld deze scripts door onbevoegde derden kunnen worden misbruikt voor het sturen van spam of uploaden van bestanden;

3.15 ervoor zorgdragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.

3.16 Indien afnemer, naar het oordeel van webXpressions, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van webXpressions, is webXpressions gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat webXpressions tot enige schadevergoeding gehouden is.

3.17 Het is afnemer toegestaan de diensten van webXpressions ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen webXpressions en afnemer. Indien webXpressions onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is webXpressions gerechtigd de hosting-account van afnemer te blokkeren.

3.18 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan webXpressions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker rederlijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan webXpressions worden vestrekt.